Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตวั ของ ASICS

มีผลบงัคบัใช้:1เมษายน2022

เราเห็นคุณค่าในความไว้วางใจที่คุณมอบให้กับเราด้วยการแบ่งปันข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณกับเรา ASICS ให้การดูแล ความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจงัและม่งุมนั่ที่จะจดัการกับข้อมลูส่วนบุคคลของคุณในลกัษณะที่เป็นธรรมและค้มุค่าต่อ ความไว้วางใจนนั้ASICSจะใช้ขนั้ตอนที่เหมาะสมทงั้หมดเพื่อปกป้องข้อมลูของคุณจากการใช้งานในทางที่ผิดและดูแลรักษา ข้อมลู ให้ปลอดภยั
เราเชื่อว่าสิ่งสาคญั คือต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ดงั นนั้ เราขอแนะนาให้คุณอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) นอี ้ ย่างละเอียด โดยนโยบายนีจ้ ะระบุแนวทางปฏิบตั ิทางด้านความเป็น ส่วนตวั สิทธิและทางเลือกที่คุณมีต่อข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ เรายงั ขอแนะนาให้คุณอ่านข้อระบุนโยบายความเป็นส่วนตัว เพิ่มเติมที่อาจปรับใช้ได้ในกรณีที่คุณใช้บริการบางบริการหรือซอื้สินค้าบางชนิ้

ขอบเขต

นโยบายนใี้ช้ได้กับข้อมลู ส่วนตวั ทุกข้อมลู เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บใช้เปิดเผยหรือประมวลผลเมื่อคุณทาการสร้างบญั ชี OneASICS หรือบญั ชี ASICS อื่น เมื่อคุณใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ หรือใช้งานแอปพลิเคชนั ร้านค้าบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มทงั้ ออนไลน์ในมือถือที่ร้านค้าหรือจากบริการอื่นใดของASICSเมื่อคุณ(หรือองค์กรที่คุณเป็นตวัแทน)ซอื้ผลิตภณัฑ์ของเราที่ ร้านค้าASICSออนไลน์หรือผ่านการค้าส่งเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งแข่งใช้โปรโมชนั แข่งขนั ร่วมโครงการทดสอบหรือการ วิจยั ของASICSหรือโต้ตอบกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทงั้ออนไลน์และในโลกจริง(เรียกโดยรวมว่า‘การ บริการ’)

วตัถุประสงค์ของ‘ข้อมลูส่วนบุคคล’ในนโยบายนหี้มายถึงข้อมลูใดๆที่เกี่ยวข้องระบุถึงเชื่อมโยงถึงหรือเป็นข้อมลูที่คุณ ชื่นชอบ หรือเป็นข้อมลู ที่เราสามารถระบุถึงตัวคุณได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วน ‘ข้อมลู ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม’ ด้านล่าง

เราคือใคร

ASICS เป็นบริษัทผ้ผู ลิตอุปกรณ์กีฬาระหว่างประเทศซึ่งมีสานักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ป่นุ และมีสถานประกอบการทวั่ โลก ชื่อของเราเป็นตัวย่อสาหรับวลีละติน Anima Sana In Corpore Sano (จิตใจที่สดใสในร่างกายที่แข็งแรง) ASICSได้รับการก่อตงั้ขนึ้ด้วยความเชื่อที่ว่ากีฬาเป็นวิธีที่ดีที่สดุในการสร้างจิตใจที่สดใสและร่างกายที่แข็งแรงแบรนด์ของเรา ประกอบด้วย ASICS, Onitsuka Tiger, UNOHA, Haglöfs และ ASICS Runkeeper

บริษัทในเครือASICSหนึ่งบริษัทหรือมากกว่าเป็นผ้รูับผิดชอบในการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณโดยขนึ้อยู่กับสถานที่ที่ คุณอาศัยอยู่และผลิตภณั ฑ์ของเราที่คุณซอื้ หรือบริการของเราที่คุณใช้อยู่ สามารถดูภาพรวมของบริษัทต่างๆ ของ ASICS ท่ี รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เป็นผ้ปูระมวลผลข้อมลูส่วนตวัของคุณรวมถึงตวัแทนของบริษัทเหล่านนั้ได้ทน่ี ่ี บริษัทของ ASICS ที่รับผิดชอบจะได้รับการเรียกชื่อต่อจากนวี ้ ่า ‘ASICS’ หรือ ‘เรา’ หรือ ‘พวกเรา

ข้อมลู ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมลูที่เราเก็บเกี่ยวกับตวัคุณโดยตรงเมื่อคุณซอื้ผลิตภณัฑ์ใช้บริการของเราหรือโต้ตอบกับเราผ่านบุคคลที่สามหรือเก็บ โดยอตั โนมตั ิจากการใช้เว็บไซต์และบริการต่างๆ ของเราและอาจจะรวมถึงข้อมลู ต่อไปนี้(เรียกรวมกันว่า: ‘ข้อมลู ส่วนบุคคล’) ขนึ้อยู่กับแต่ละกรณี:

ข้อมลู ทวั่ ไป:

 • รายละเอียดการติดต่อของคุณ (องค์กรของคุณ) ชื่อของคุณ และรายละเอียดการติดต่อต่างๆ เช่น หมายเลขโทรศพั ท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • การซอื้ ของคุณในร้านของเราและทางออนไลน์ ข้อมลูที่เราเก็บได้หากคุณใช้บริการของเราในการซอื้ผลิตภณัฑ์หรือซือ้ในร้านค้าเช่นปริมาณและวนัที่ของการซอื้ผลิตภณัฑ์ หรือบริการที่คุณใช้ ขนาดเสอื้ ผ้าหรือรองเท้า ตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าของ ASICS ที่คุณทาการซอื้ ตาแหน่งของคุณ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนัที่คุณทาการซอื้ช่องทางการชาระเงินสถานะการชาระเงินการลดราคาบตัรของขวญัหรือรหสับตัร กานัล ใบเสร็จของคุณ หมายเลขคาสงั่ ซอื ้ (หมายเลขติดตาม) วิธีการจดั ส่ง ที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงินและการจดั ส่ง และหาก สามารถใช้ได้ก็รวมถึงข้อมลู การส่งคืนด้วย
 • ข้อมลู บัญชีของคุณ (รวมถึงข้อมลู ที่เพิ่มเข้ามา) ข้อมลูที่เกี่ยวกับบญัชีOneASICSหรือบญัชีASICSอื่นๆเช่นชื่อบญัชีหรือข้อมลูเฉพาะอื่นๆที่ระบุถึงบญัชีรหสัผ่านวนัเกิด เพศหรือเพศสภาพ ภาษาที่คุณใช้ ประเทศที่คุณอาศยั ภาพของคุณ และข้อมลู อื่นๆ ที่คุณอาจจะแบ่งปันกับเรา หากคุณ เลือกที่จะสร้างบญั ชี OneASICS ผ่านบญั ชีสื่อสงั คมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook บริษัท ASICS จะได้รับข้อมลู พืน้ ฐานที่ เก็บรักษาโดยบญั ชีสื่อสงัคมที่เกี่ยวข้องนนั้ๆเช่นที่อยู่อีเมลหากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อบญั ชีRaceRosterเข้ากับบญัชี OneASICS ของคุณ บริษัท ASICS จะได้รับข้อมลู เกี่ยวกับบญั ชี Race Roster ของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมลู อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงสมคัรเข้าแข่งขนัหรือผลการแข่งขนัของคุณ
 • ข้อมลูเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ ของเรา ข้อมลูนอี้าจรวมถึงข้อมลูเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชมผลิตภณัฑ์และบริการที่คุณชอบรายการสิ่งที่อยากได้และ รายละเอียดในรถเข็นช็อปปิง้ ที่คุณเลือกสินค้าทงิ้ ไว้
 • ข้อมลู เกี่ยวกับบุตรของคุณ ข้อมลู ที่เกี่ยวกับลกู ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น ชื่อ ชื่อเล่น อายุ เพศ ขนาดรองเท้า กีฬาที่ชอบ สีที่ชอบ หรือรูปภาพ
 • การพกั ผ่อนหย่อนใจ ความสนใจ กิจกรรมวิ่งแข่งและกิจกรรมอื่นๆ ของคุณ ข้อมลูนปี้ระกอบด้วยข้อมลูเกี่ยวกับกิจกรรมวิ่งแข่งและกิจกรรมที่เราจดัขนึ้หรือเป็นผ้สูนับสนุนรวมถึงความสนใจของคุณและ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งแข่งและกิจกรรมอื่นๆเหล่านนั้ (วนั ที่สถานที่ที่จัดกิจกรรมวิ่งแข่งและกิจกรรมอื่นๆเป้าหมาย ส่วนตวั และผลการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณ) รวมทงั้ เหตุผลในการวิ่งและกิจกรรมการออกกาลงั กายอื่นๆ ไม่ว่าคุณต้องการที่จะ วิ่งคนเดียวหรือวิ่งกับเพื่อน และกีฬาอื่นๆ ที่คุณชื่นชอบ
 • การโค้ชและความสามารถทางกีฬาของคุณ ข้อมลูต่างๆที่คุณมอบให้กับเราเมื่อเราเป็นสปอนเซอร์ให้คุณหรือเมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชนัในฐานะเทรนเนอร์โค้ช ผ้เู ข้าร่วม ผ้สู นับสนุน รวมถึงความสนใจ ทกั ษะ คุณสมบตั ิ หรือความสาเร็จของคุณ
 • ข้อมลู เกี่ยวกับการฝึกซ้อม และการวิ่งของคุณ ข้อมลูเกี่ยวกับการฝึกซ้อมและการวิ่งที่คุณกรอกไว้หรือสร้างขนึ้ผ่านการใช้บริการของเรา(เช่นASICSRunkeeper)หรือที่คุณ นาเข้าจากแอปหรือบริการอื่นๆ จากคู่ค้าของเราหรือบุคคลที่สาม รวมถึงประสบการณ์การวิ่งของคุณและความสามารถในการ วิ่งในปัจจุบนั (ระยะทางที่คุณสามารถวิ่งได้และเวลาที่คุณสามารถวิ่งได้)เป้าหมายการฝึกซ้อมของคุณ(ระยะทางที่ตงั้เป้าไว้ และเวลาในการแข่งขนั)ประสิทธิภาพของคุณ(ระยะทางและเวลาในการแข่งขนั บนัทึกสถิติ)ตารางการฝึกซ้อมของคุณ(วนัที่ ระยะเวลา และประเภท) ประเภทของการวิ่งของคุณ (การวิ่งเทรล การวิ่งเท้าเปล่า หรือการวิ่งเร็ว) และกิจกรรมการออกกาลงั กายของคุณ
 • ช่องทางการติดต่อ(หมายเลขโทรศพัท์)ข้อมลูที่คุณมอบให้แก่เราโดยสมคัรใจเพื่อให้เรา สามารถเข้าถึงช่องทางการติดต่อของคุณได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริการของเรา (เช่น ASICS Runkeeper) ASICS จะ เข้าถึงและจดัเก็บข้อมลูเกี่ยวกับหมายเลขติดต่อโทรศพัท์ของคุณไว้โดยขนึ้อยู่กับความยินยอมของคุณเพื่อระบุการเชื่อมต่อที่ เป็นไปได้ และช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงได้ในฟีด Runkeeper ของคุณ เช่น การแสดงความคิดเห็น หรือการกดชื่นชอบ กิจกรรมและแท็กกิจกรรม
 • ข้อมลูของคุณที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขนัและการชิงโชค ข้อมลูที่เราเก็บรวบรวมหากคุณเข้าร่วมการแข่งขนัได้รับรางวลัหรือชิงโชค
 • รีวิวและเนอื้หาของคุณ ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ลกั ษณะความชอบและความสนใจ และการรีวิวผลิตภณั ฑ์หรือกิจกรรมที่คุณเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือ บริการของเรา หรือแบ่งปันกับเราทางออนไลน์หรือผ่านโซเชียลมีเดีย รวมถึงชื่อผ้ใู ช้หรือข้อมลู อื่นๆ ที่ระบุถึงโซเชียลมีเดียของ คุณประสบการณ์และเคล็ดลบัเกี่ยวกับอุปกรณ์วนัแข่งขนัของคุณและตารางการฝึกซ้อมของคุณ
 • รูปภาพของ คุณ เรามีการติดตงั้กล้องวงจรปิดในร้านหรือสานักงานของเราซึ่งจะบนัทึกภาพของคุณเมื่อคุณเข้ามายงัสถานที่เหล่านี้เราอาจจะ ถ่ายวิดีโอหรือภาพของคุณในงานกิจกรรม ASICS (เป็นผ้สู นับสนุน) หรือระหว่างการติดต่อเฉพาะบางประการ
 • ข้อมลู การสื่อสาร รวมถึงบนั ทึกการโทร คาร้องขอ การร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมี และข้อมลู อื่นใดที่เราได้รับเมื่อเรา สื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล ทางออนไลน์ โทรศพั ท์ หรือผ่านทางโซเชียลมีเดีย เราอาจบนั ทึกและเก็บรักษาบนั ทึกการสื่อสาร นนั้ๆภายใต้และตามข้อกฎหมายในท้องถิ่น

ข้อมลูส่วนบุคคลแบบเฉพาะ:

เรายงั เก็บรวบรวมข้อมลู ที่คุณให้ไว้แก่เราโดยสมคั รใจที่เกี่ยวกับร่างกายของคุณ สภาพหรือโภชนาการเพื่อแนะนา ปรับแต่ง และปรับปรุงให้ตรงความต้องการ และเพิ่มประสบการณ์ของคุณเมื่อซอื้ ผลิตภณั ฑ์และใช้บริการของเรา ข้อมลู ส่วนบุคคล เหล่านอี้าจเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับสขุภาพของคุณ(ทางกายภาพ)ด้วยตวัข้อมลูเองหรือการผนวกรวมกันข้อมลูส่วนบุคคลแบบ เฉพาะประกอบด้วย:

 • ข้อมลู กิจกรรมและข้อมลู อื่นๆ ที่คุณให้ไว้เมื่อใช้บริการ รวมถึงมีส่วนร่วมในหนึ่งใน การทดสอบหรือโครงการวิจยั ของเรา ขนาดเท้าและเสอื้ผ้าของคุณและข้อมลูการวดัส่วนบุคคลอื่นๆและข้อมลูกิจกรรมเกี่ยวกับคุณและลกูของคุณซึ่งคุณสมคัรใจที่ จะแบ่งปันกับเรา ผ่านการใช้บริการ หรือที่คุณนาเข้าจากแอปพลิเคชันหรือการบริการอื่นๆ จากคู่ค้าของเราหรือบุคคลที่สาม เช่น นา้ หนัก ความสงู อตั ราการเต้นของหวั ใจ การเผาผลาญแคลอรี ระยะก้าว ข้อมลู ทางโภชนาการ การนอนหลบั ข้อมลู กิจกรรมอื่นๆ (ประเภท ระยะเวลาและความถี่ของกิจกรรมการออกกาลงั กาย ระยะทาง ความเร็ว ก้าว จานวนก้าว) อตั ราก้าว และการบาดเจ็บ
 • ข้อมลู เฉพาะเกี่ยวกับการวิ่งของคุณ รองเท้าวิ่งคู่ปัจจุบนัของคุณประเภทการวิ่งและระดบัของการวิ่งของคุณ
 • ผลการทดสอบและการวัดค่าของคุณ ข้อมลู การวัดค่าที่เราเก็บรวบรวมไว้ หากคุณเข้าร่วมในการทดสอบโครงการวิจยั หรือโปรแกรมการวดั ของเรา เช่น ASICS FOOT ID, Running Lab, การวดั ค่าการวางตาแหน่งขา, การวดั องค์ประกอบของร่างกาย, การทดสอบความแข็งแรงของขา, การทดสอบรูปแบบการวิ่ง, การทดสอบทางแอโรบิก และโปรแกรมการวดั ค่าและการทดสอบที่คล้ายคลึงกัน ข้อมลู การวัดที่เรา เก็บรวบรวมไว้ในระหว่างการทดสอบของเราอาจรวมถึงอตัราการเต้นของหวัใจ,ความดนัโลหิต,ระดบัออกซิเจนในเลือด, ไขมนั และนา้ หนักมวลกล้ามเนอื้ และเปอร์เซ็นต์, BMI, BMR, ความแข็งแกร่ง และความอดทน

นอกจากนี้เรา อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลูที่ถูกต้องเกี่ยวกับตาแหน่งของคุณโดยขึน้อยู่กับบริการที่คุณใช้และการอนุญาตของคุณเช่น GPS, มาตรความเร่ง, เส้นทางการวิ่งของคุณ (รวมถึงข้อมลู ตาแหน่งที่แม่นยาซึ่งแสดงตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ)

เมื่อจาเป็นเราจะใช้ข้อมลูด้านสขุภาพและข้อมลูเกี่ยวกับตาแหน่งสถานที่ที่คุณได้สมคัรใจให้ไว้กับเราโดยได้รับคายินยอม ล่วงหน้าหรือตามแนวทางที่คุณมอบไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้คุณสามารถปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม ของคุณได้ตลอดเวลาตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (ดูที่ส่วน ‘สิทธ์ิของคุณ’)

ข้อมลู ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม โดยอตั โนมตั ิ

เราอาจเก็บข้อมลูระบุตวัตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณภายใต้ข้อกาหนดทางกฎหมาย(ได้รับผ่านคุกกหี้รือเทคโนโลยีที่ ใกล้เคียงกัน) รวมถึงข้อมลู ส่วนตัวเกี่ยวกับวิธีการที่คุณเข้าถึง ใช้งาน และการโต้ตอบกับบริการออนไลน์ของเรา ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมลู เช่น ที่อยู่ IP, ที่อยู่ MAC ของคุณ, ข้อมลู ที่ระบุถึงอุปกรณ์มือถือของคุณ (IDFA หรือ GAID), ID คุกก,ี้ เนอื้ หาคุกกี,้ ลกั ษณะการค้นหาและคลิก และกิจกรรมอื่นๆ, ข้อมลู การซอื้ , ชื่อโดเมน, referrer-URL, วนั ที่และเวลาที่เข้าถึง, ข้อมลู ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์, ข้อมลู เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ (เช่น ID อุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์) และตาแหน่งโดยประมาณ เรายงั อาจใช้พิกเซลในอีเมล HTML เพื่อทาความเข้าใจว่าคุณได้อ่านอีเมลที่เราส่งให้คุณหรือไม่ หากต้องการข้อมลู เพิ่มเติม ดูที่ส่วน ‘คุกกี้การวิเคราะห์ และการปรับให้เป็นส่วนบุคคล’ ข้างล่างหรือนโยบายเกี่ยวกับคุกกี<้/a>ของเรา

เราใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ASICS ใช้และประมวลผลข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณและเกี่ยวกับคุณท่ีเก็บไว้เพ่ือวตั ถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ข้างล่าง

 • เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อตกลงของเรากับคุณ เพ่ือเป็นการจดัการดูแลการซอื้ของคุณ(ผ่านทางออนไลน์ร้านของเราและผ่านการค้าส่ง)และเพื่อสามารถให้บริการตามท่ีคุณ ร้องขอจากเรา รวมถึงจดั การเร่ืองคาขอต่างๆ หรือจดั การบญั ชี ASICS ของคุณ เราจะใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณ (องค์กร ของคุณ) ข้อมลู ที่เก่ียวข้องกับการซอื้ ของคุณ (ผ่านทางออนไลน์ ร้านของเรา และผ่านการค้าส่ง) บญั ชีและข้อมลู ระบุตัวตนทาง อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ข้อมลู ที่เกี่ยวกับบริการที่คุณใช้ ข้อมลู เกี่ยวกับกิจกรรมการพกั ผ่อน ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของคุณ ข้อมลู เกี่ยวกับบุตรของคุณ ข้อมลู เก่ียวกับทักษะทางด้านการโค้ชและการฝึกสอน ข้อมลู เก่ียวกับการฝึกซ้อม และการว่ิง (รวมถึงกิจกรรมการออกกาลงั กาย) ข้อมลู การแข่งขนั ข้อมลู การติดต่อส่ือสาร และข้อมลู เกี่ยวกับกิจกรรม การวดั ค่าส่วนบุคคล ลกั ษณะการว่ิงเฉพาะของคุณ การทดสอบ ผลการวดั ค่า และข้อมลู ตาแหน่งสถานที่ของคุณ หลงั จากได้รับการ ยินยอมจากคุณแล้ว
 • เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อผูกพนัทางกฎหมายข้อมลูใดๆท่ีอ้างถึงข้างต้นในส่วน ‘ข้อมลู ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม’ อาจถูกนามาใช้เพ่ือเก็บข้อมลู บนั ทึกทางธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับคาขอตาม กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบงัคบัที่ใช้บงัคบัหรือตามที่กฎหมายกาหนด
 • เพ่ือผลประโยชน์ทางการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่เรามีผลประโยชน์ท่ีชอบด้วยกฎหมายในการมอบข้อมลู การบริการ และผลิตภณั ฑ์ให้แก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อการดาเนินการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย (โดยในแต่ละกรณีต้องไม่ถูกจากัดโดยสิทธิของคุณ) เพ่ือใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลที่กล่าวถึงในส่วน ‘ข้อมลู ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม’ ข้างบน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราอาจใช้ข้อมลู ส่วน บุคคลท่ีเก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในส่วน‘ข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเราเก็บรวบรวม’:
  • เนอื้หาการตลาดและโปรโมชนั: ในการส่งของขวญัหรือคูปองลดราคาเช่นในวาระโอกาสสนิ้ปีหรือในวนัเกิดของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวหรือเอกสารทาง การตลาดและข้อมลูโปรโมชนัรวมถึงการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์และบริการท่ีคุณซอื้ใช้หรืออาจจะสนใจหรือ ส่งอีเมลเตือนว่าคุณมีสินค้าไม่ได้จ่ายเงินในรถเข็น ASICS อาจทาเช่นนนั้ ผ่านจดหมาย อีเมล SMS หรือวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการอ่ืนๆ ภายใต้และตามข้อกฎหมายท่ีใช้บงั คับ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับเอกสารทางการตลาด ดงั กล่าวได้ตลอดเวลา โดยปฏิบตั ิตามคาแนะนาในการติดต่อส่ือสารใดๆ ที่คุณได้รับแจ้งจากเรา คุณสามารถตงั้ ค่าความ ต้องการด้านการตลาดที่การตงั้ ค่าโปรไฟล์ของคุณ หรือติดต่อหาเรา
  • ปรับปรุงผลิตภณั ฑ์และบริการของเรา: ในการปรับปรุงผลิตภณั ฑ์และบริการของเรารวมถึงทาความเข้าใจลกู ค้าของเรา ทงั้ ลกู ค้าโดยรวมและรายบุคคล เพื่อที่จะ ดาเนินการดงั กล่าว เราอาจรวมข้อมลู ของคุณท่ีได้รับจากร้านต่างๆ และบริการของ ASICS ซึ่งได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมลู ส่วน บุคคลของคุณไว้ (ถ้ามี) นอกจากนี้ยงั หมายความว่าเรามีการวิเคราะห์การใช้ผลิตภณั ฑ์และบริการของเรา และเราใช้ข้อมลู นี้ เพื่อปรับปรุงผลิตภณั ฑ์และบริการ และเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ผ้ใู ช้ที่ดียิ่งขนึ้ (เช่น วิเคราะห์ว่าคุณเข้าชมเว็บเพจใดของ ASICS บ้าง ผลิตภณั ฑ์และบริการใดที่คุณใช้และชอบ คุณใช้ผลิตภณั ฑ์และบริการเหล่านีอ้ ย่างไร ซึ่งการทาเช่นนจี้ ะช่วยให้เรา สามารถสร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคลและประเมินสิ่งที่คุณอาจจะสนใจ ทาให้เราสามารถปรับแต่งคาแนะนาที่เราสามารถให้ได้เมื่อ คุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์หรือใช้บริการของเรา(คาแนะนาขนึ้ อยู่กับการซอื้ และการใช้บริการของคุณก่อนหน้านี)้)การสร้างโปรไฟลส์ ่วน บุคคลของลกูค้าดงักล่าวนนั้ยงัช่วยให้เราสามารถส่งเอกสารทางการตลาดที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ ผลิตภณั ฑ์และบริการของเรา หากคุณเลือกที่จะรับเอกสารดงั กล่าว
  • โฆษณา: ในการโฆษณาผลิตภณั ฑ์และ บริการของเรา และช่วยให้เรา มอบ ปรับแต่ง ตรวจวัด และปรับปรุงการโฆษณาทางดิจิทลั ของเรา ยกตัวอย่างเช่น แสดง ข้อเสนอแนะและโฆษณาตามกล่มุ เป้าหมายให้กับคุณ(รวมถึงในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม)โดยอิงตามการ โต้ตอบที่คุณทากับเราหรือเพื่อสร้างกล่มุ เป้าหมายเฉพาะบางกล่มุ ในการทาเช่นนี้เราอาจต้องแบ่งปันข้อมลู ส่วนตวั แบบจากัด (เช่น ข้อมลู ระบุตวั ตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลู ช่องทางติดต่อ ประเทศ และสถานะการเปลี่ยนแปลง) ให้กับคู่ค้าทางการ โฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Google, Snapchat, Pinterest เป็นต้น โปรดทราบว่าข้อมลู เหล่านจี้ ะไม่ถูกนาไปใช้เพื่อวัตุประสงค์เพื่อการโฆษณา (ทางการตลาด) ของคู่ค้าทางการโฆษณาของเรา
  • ปรับแต่งข้อมลู ให้เหมาะกับแต่ละคน: ในการปรับแต่งแผนการฝึกของคุณ ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการวิ่งบน บางพืน้ผิว(เช่นบนพืน้คอนกรีตบนทางวิ่งเทรลหรือบนล่วูิ่ง)หรือมอบข้อมลูเชิงลึกเกี่ยวกับการวิ่งของคุณเช่นคุณอาจจะ เสริมข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณด้วยข้อมลู จากบุคคลที่สาม เช่น การพยากรณ์อากาศที่อิงตามตาแหน่งของคุณ (อุณหภูมิ ความชนื ้ ลมที่คาดการณ์ได้) สภาพการจราจร (โอกาสที่จะเกิดมลภาวะทางอากาศ) เพื่อนามาแนะนาในการวิ่งนนั ้ ๆ
  • การวิเคราะห์และสถิติ:ในการประมวลผลทางสถิติโดยรวมและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผ้ใูช้ผลิตภณัฑ์และ การบริการของเราและผ้เู ข้าชมร้านค้าของเรา
  • การสารวจความคิดเห็นและความคิดเห็นตอบกลบั : เพื่อรับ ความคิดเห็นตอบกลบั จากการใช้ผลิตภณั ฑ์และการบริการของเรา และเพื่อพฒั นาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณั ฑ์และ การบริการของเรา (เช่น ทาการวิจยั หรือสารวจความพึงพอใจของลกู ค้า)
  • ความปลอดภยั : เพื่อการรักษา ความปลอดภยั ป้องกัน และตรวจจบั การฉ้อโกง เพื่อวตั ถุประสงค์ของความสมบูรณ์ของระบบ (ป้องกันการแฮ็กข้อมลู การโกง การส่งข่าวขยะ ฯลฯ) เพื่อป้องกัน ตรวจจบั และสอบสวนการฉ้อโกง การใช้ในทางที่ผิด การล่วงละเมิด หรือการกระทาผิด กฎหมายอื่นๆ และเพื่อดาเนินการกับการกระทาผิดกฎหมาย มีความเป็นไปได้ว่าจะฉ้อโกง สถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงต่อ ความปลอดภยั หรือสิทธิของบุคคลหรือบุคคลที่สามที่ได้รับตามกฎหมาย หรือการละเมิดนโยบายนี้ข้อตกลงและข้อกาหนดการ ใช้งานที่เกี่ยวข้อง
  • การดาเนินธุรกิจ: เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจของเรา ดาเนินการตาม นโยบายและขนั้ตอนของบริษัทและช่วยให้เราสามารถรวมขายได้รับหรือส่งสินทรัพย์(รวมถึงการเจรจาตามที่กล่าวมา ข้างต้น) และ
  • วัตถุประสงค์อื่นๆ: เพื่อวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมายที่ใช้บงั คบั

ในขอบเขตที่เราต้องอาศยั ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายระบุ ไว้ในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ คุณก็มีสิทธิที่จะคดั ค้านการใช้งานดงั กล่าว และเราต้องหยุดกระบวนการดงั กล่าว เว้นแต่ เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ต้องทาและชอบด้วยกฎหมายในการใช้งานข้อมูลซึ่งอาจไปทบั ผลประโยชน์ สิทธิและ เสรีภาพของคุณ หรือที่เราจาเป็นต้องประมวลผลข้อมลู เพื่อการสร้าง การใช้ หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย (ดูที่ ‘สิทธิของคุณ’)

 • - การใช้ข้อมลู ตามความยินยอมของคุณ ท่ีคุณมอบให้และเราต้องใช้ความยินยอมจากคุณ
  • เราอาจใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลท่ีอ้างถึงข้างต้นในส่วนหวั ข้อย่อย ‘ข้อมลู ส่วนบุคคลแบบเฉพาะ’(เช่นข้อมลูสขุภาพและข้อมลูตาแหน่งสถานที่)สาหรับวตัถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายน<ี้/li>
  • เรา อาจใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลท่ีอ้างถึงข้างต้นในส่วน ‘ข้อมลู ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม’ เพ่ือวตั ถุประสงค์ทางการตลาดโดยอิงตาม โปรไฟล์ของคุณทางอีเมลSMSแอปพลิเคชนัการแจ้งเตือนแบบพุชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือการบนัทึกการโทรในการ บริการลกูค้าของเราเพ่ือจุดประสงค์ทางด้านคุณภาพและการจัดการมอบโอกาสในการเชื่อมต่อและมีปฏิสมัพนัธ์กับช่องทาง การติดต่อในมือถือของคุณทาง Runkeeper แบ่งปันข้อมลู ส่วนบุคคล (อย่างจากัด) กับ Race Roster และ แบ่งปันข้อมลู กิจกรรมบน Runkeeper ให้กับผ้ใู ช้ Runkeeper คนอื่น ส่งจดหมายข่าวของเรา และความยินยอมของคุณว่าจะเข้าร่วม โครงการวิจยั ของเรา
  • เราอาจถามคุณด้วยว่าคุณยินยอมให้เรานาข้อมลู ส่วนบุคคลบางอย่างไปดาเนินการเพ่ือ วตั ถุประสงค์เฉพาะบางประการ หากเราทาเช่นนัน้ เราอาจมอบรายละเอียดเก่ียวกับข้อมลู ส่วนบุคคลทงั้ หมดท่ีเราต้องใช้ใน การดาเนินการ และเหตุผลในการใช้ เพ่ือให้คุณสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบว่าคุณต้องการมอบความยินยอมให้ หรือไม่
 • คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา ตามที่ระบุในส่วน ‘สิทธิของคุณ’ ด้านล่าง น<ี้ul>

วิธีการท่ีเราแบ่งปันข้อมลู ของคุณ
เราอาจแบ่งปันข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลต่อไปน:ี้

 • ผ้คู วบคุมข้อมลู ท่ีอยู่ภายในกล่มุ ASICS บริษัท ASICS ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ซึ่งอาจใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ดูข้อมลู ภาพรวม ของบริษัทต่างๆ ของ ASICS ที่รับผิดชอบที่เก่ียวข้องได้ ทน่ี ่ี
 • ผ้ใู ห้บริการและ ผ้ดู าเนินการ บุคคลท่ีสาม ตวั แทน ผ้ใู ห้บริการ และหน่วยงานในเครือที่เราว่าจ้าง มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่เราใน นามของเรา เช่น การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานภายในทางด้านเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ (รวมถึงผ้ดู าเนินการด้านการชาระเงิน และบุคคลที่สามที่เราใช้ในการส่งสินค้าไปยงั ที่อยู่ของคุณ) บริการต่างๆ (เช่น การดาเนินการสนับสนุนด้านเทคนิค) การวิจยั การตลาดดิจิทลัรวมทงั้บริการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์แบบออฟไลน์การจดัเก็บข้อมลูและบริการอ่ืนๆในการให้บริการ บุคคลที่สามเหล่านสี้ ามารถเข้าถึง รับ ดูแลรักษาหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราได้ สญั ญาของเรากับผู้ ให้บริการเหล่านไี้ม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้ข้อมลู ของคุณเพ่ือวตั ถุประสงค์ทางการโฆษณาของพวกเขาเหล่านนั้ เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อกาหนดทางกฎหมายท่ีใช้บงัคบัเราจะใช้ขนั้ตอนที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพ่ือขอให้บุคคลที่สามดาเนินการปกป้อง ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอ และประมวลผลข้อมลู ตามคาสง่ั ของเราเท่านนั้
 • คู่ค้า บางครัง้ASICSอาจมอบบริการหรือแอปพลิเคชนัโดยร่วมมือกับคู่ค้าหรือผ้สูนับสนุนร่วมซึ่งในกรณีดงักล่าวเราอาจเปิดเผย ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง แต่เฉพาะในกรณีที่คุณยินยอมหรืออนุญาตให้เราทาเช่นนนั้ หรือหากการทา เช่นนนั้ เป็นเรื่องจาเป็นในการจดั หาคาสงั่ ซอื้ ของคุณหรือตอบสนองต่อคาร้องขอของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนทาการ แบ่งปันข้อมลูและคุณจะมีตัวเลือกว่าจะยินยอมหรือปฏิเสธการแบ่งปันนนั้ได้หากคุณชนะการแข่งขนัหรือได้รางวลัจากการชิง โชค เราอาจมีการเปิดเผยชื่อผ่านทางออนไลน์
 •  Race Roster หากคุณ เลือกที่จะเชื่อมต่อบญั ชีOneASICSของคุณเข้ากับบญัชีRaceRosterของคุณข้อมลูส่วนบุคคล(รวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลและ ข้อมลู Runkeeper ของคุณ เช่น ข้อมลู กิจกรรมการวิ่ง) จะแบ่งปันไปยงั Race Roster และจะผ่านการประมวลผลโดย Race Roster ตามนโยบายความ เป็นส่วนตวั ที่ใช้บงั คบั
 • คู่ค้าทางการโฆษณาหรือการตลาด เราอาจแบ่งปันข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณอย่างจากัด (เช่น ข้อมลู ระบุตวั ตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลู ช่องทางติดต่อ ประเทศ และสถานะการเปลี่ยนแปลง) ให้กับคู่ค้าทางการโฆษณาของเรา ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Google, Snapchat, Pinterest ฯลฯ เพื่อแสดงข้อเสนอแนะและโฆษณาแบบเฉพาะกล่มุ (รวมถึงบนเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม) โดยอิงจากปฏิสมั พนั ธ์ที่คุณมีกับเราหรือเพื่อทาการสร้างกล่มุ เป้าหมายเฉพาะบางกล่มุ
 • - ผ้ใู ช้ Runkeeper เราอาจแบ่งปันข้อมลู การฝึกและการวิ่งของคุณกับ ผ้ใู ช้ Runkeeper อื่น (ช่องทางติดต่อ หรือเพื่อน (ที่แนะนา)) หากคุณมอบความยินยอมให้เราทาเช่นนัน้
 • บุคคลที่สามในกรณีของข้อกาหนดทางกฎหมาย เราอาจทาการเปิดเผยข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ หากเราเชื่อว่ามี ความจาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมาย หรือมีความจาเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่ต้องกระทาเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการ ทางกฎหมายเมื่อเราเชื่อว่าจาเป็นหรือสมควรที่จะเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานที่บงัคบัใช้กฎหมายเช่นเพื่อ ตรวจสอบการฉ้อโกงที่เป็นกรณีต้องสงสยัหรือเกิดขนึ้จริงหรือการละเมิดกฎหมายการละเมิดเกี่ยวกับความปลอดภยัหรือการ ละเมิดนโยบายนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องใดๆ จากเรา เพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภยั ส่วนบุคคล ของ ASICS ลกู ค้าของเราหรือสาธารณชน
 • - ธุรกรรมของบริษัท เราอาจจะ เปิดเผยข้อมลู ส่วนบุคคลอนั เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การขาย การถ่ายโอนสินทรัพย์ของ ASICS การซอื้ กิจการ การ ล้มละลาย หรือในกรณีที่คล้ายกัน รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการซึ่งทาก่อนกรณีดงั กล่าว ซึ่งทาได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • โดยความยินยอม เราอาจเปิดเผยข้อมลู เกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมลู ส่วนบุคคล ให้กับบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณได้ให้ความยินยอมหรือขอให้เรากระท

โดยไม่คานึงถึงสิ่งอื่นใดใน นโยบายนี้เราอาจแบ่งปันข้อมลู รวมหรือข้อมลู ที่ไม่ระบุตวั ตนแก่บุคคลที่สามเพื่อการวิจยั การทาการตลาด การวิเคราะห์และ วตั ถุประสงค์อื่นๆ ภายใต้ข้อแม้ว่าข้อมลู ดงั กล่าวไม่ได้ระบุถึงบุคคลหนึ่งๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง

คุกกี้การวิเคราะห์ และการปรับให้เป็นส่วนบุคคล

เราและผ้ใู ห้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สามใช้คุกกี,้ แท็กแบบ GIF/พิกเซลที่ชัดเจน, JavaScript, ที่จดั เก็บข้อมลู ใน เครื่อง,ไฟล์บนัทึกและกลไกอื่นๆเพื่อเก็บรวบรวมและบนัทึกข้อมลูโดยอตัโนมตัิเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเว็บของคุณและการ ใช้บริการ โดยขนึ้ อยู่กับความยินยอมล่วงหน้าของคุณ เราอาจรวม “ข้อมลู เกี่ยวกับกิจกรรม” นเี้ข้ากับข้อมลู ส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

โดยทวั่ ไป เราจะใช้ข้อมลู เกี่ยวกับกิจกรรมนเี้พื่อทาความเข้าใจว่าลกู ค้าใช้บริการของเราอย่างไร ติดตามข้อบกพร่องและ ข้อผิดพลาด ปรับปรุงบริการ ตรวจสอบข้อมลู ประจาตวั ของบญั ชี อนุญาตการเข้าส่รู ะบบ ติดตามช่วงเวลาการสื่อสาร ป้องกัน การฉ้อโกง และปกป้องบริการของเรา รวมทงั้ วตั ถุประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณาแบบมีกล่มุ เป้าหมาย ในการปรับแต่ง เนอื้หาให้เป็นแบบส่วนบุคคลและเพื่อวตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเหล่านี้และ วิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลู เกี่ยวกับกิจกรรม โปรดดูที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี<้/a>

 • ไม่ต้องติดตามโปรดทราบว่าเราไม่ตอบสนองต่อคา ขอไม่ต้องติดตามของเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจปิดใช้งานการติดตามบางอย่าง ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ ที่ใช้บงั คบั

โซเชียลมีเดีย

เมื่อคุณเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Snapchat, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn ฯลฯ คุณน่าจะค้นุ เคยและเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์เหล่านนั้ ซึ่งช่วยให้ คุณสามารถเลือกวิธีการว่าคุณจะแบ่งปันข้อมลู ส่วนบุคคลในโปรไฟลใ์ นโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไร

โปรดทราบว่าแนวทางปฏิบตัิหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลท่ีสามที่เกี่ยวข้อง-ไม่ใช่นโยบายนี-้มีผลบงัคบัใช้ใน การประมวลผลข้อมลู ด้วยเครื่องมือเหล่านดี้ ้วยดงั นนั้ เราจึงขอแนะนาให้คุณอ่านคาประกาศเก่ียวกับความเป็นส่วนตวั ท่ีใช้ บงั คบั ข้อกาหนดการใช้งาน และข้อมลู ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณภายใต้สภาพแวดล้อมของสื่อสงั คม ออนไลน์เหล่านี<้/p>

ขนึ้อยู่กับสิ่งท่ีคุณเลือกในการตงั้ค่าในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆ(และ/หรือร่วมกับการตงั้ค่าของคุณบนเพจของASICS) ข้อมลู ส่วนบุคคลบางอย่างอาจถูกแบ่งปันกับ ASICS ซ่ึงจะเก่ียวกับกิจกรรมออนไลน์และโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียของคุณ (เช่น ความสนใจ สถานะสมรส เพศ ชื่อผ้ใู ช้ รูปภาพ ความคิดเห็น และเนอื ้ หาที่คุณโพสต์/แชร์ เป็นต้น)

หากคุณมีอายุต่ากว่า 16 ปี

บริการทางออนไลน์ของเราจะไม่ถูกส่งไปยงั เด็กอายุต่ากว่า 13 ปี หากคุณเช่ือว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมลู เก่ียวกับเด็กท่ีมี อายุต่ากว่า13ปีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโปรดติดต่อเรา(โปรดดูท่ี‘เจ้าหน้าท่ีค้มุ ครองข้อมลู -ติดต่อและสอบถาม’ด้านล่าง) เพ่ือให้เราสามารถดาเนินการตามขนั้ตอนที่เหมาะสมเพ่ือลบข้อมลูดงักล่าว

หากคุณมีอายุถึง13ปีแต่ต่ากว่า16ปีคุณต้องขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผ้ปูกครองตามกฎหมายก่อนที่จะให้ข้อมลู ส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับตวัคุณเองแก่เราพ่อแม่หรือผ้ปูกครองของคุณควรติดต่อบริษัทASICSที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมลูส่วน บุคคลของคุณ - ดูภาพรวมของบริษัทต่างๆ ของ ASICS ที่เกี่ยวข้องได้ ทน่ี ่ี - ให้ชื่อ ที่อยู่อีเมล ของพวกเขาและข้อมลู ระบุตวั ตนอื่นใดที่เราอาจร้องขอASICSต้องการข้อมลู นเี้พื่อตรวจสอบว่าพวกเขาได้ให้ความยินยอมที่ จาเป็น เราอาจทาการติดตามทางโทรศพั ท์หรือวิธีการอื่นในบางกรณี หากคุณมีอายุถึง 13 ปีแต่ต่ากว่า 16 ปี โปรดอย่าติดต่อ เราหรือให้ข้อมลู ส่วนบุคคลใดๆ จนกว่าพ่อแม่หรือผ้ปู กครองของคุณได้ส่งอีเมลให้ความยินยอมในการติดต่อกับคุณและในการ ให้ข้อมลู ดงั กล่าวแล้ว

การถ่ายโอนข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

โปรดทราบว่าเราถ่ายโอนและประมวลผลข้อมลู ส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราไปยงั ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศที่คุณ พกัอาศัยอยู่กฎหมายของประเทศเหล่านอี้าจไม่ได้ค้มุครองข้อมลูส่วนบุคคลในระดบัเทียบเท่ากับที่กฎหมายจากประเทศบ้าน เกิดของคุณคุ้มครองดงันนั้ASICSจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการค้มุครองทงั้หมดที่เพียงพอและกฎหมายและข้อบงัคบัที่ ใช้บงัคบัทงั้หมดสอดคล้องกับการถ่ายโอนข้อมลูดงักล่าว

สาหรับข้อมลู ที่ถ่ายโอนจาก เขตเศรษฐกิจยุโรป (‘EEA’) หรือสหราชอาณาจักรไปยงั ประเทศภายนอก EEA/UK ที่ไม่ได้ มอบการคุ้มครองในระดบัเท่ากันASICSใช้ข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลภายในกล่มุตามข้อกาหนดสญัญามาตรฐานของ สหภาพยุโรปที่ใช้โดยคณะกรรมาธิการยุโรป (‘ข้อกาหนดสัญญามาตรฐาน’) และข้อกาหนดในการถ่าย โอนตามกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนจาก EEA และ UK ไปยงั บุคคลที่อยู่ภายนอกกล่มุ บริษัท ASICSทางASICSจะอิงการถ่ายโอนนนั้กับการค้มุครองที่เหมาะสมเช่นข้อกาหนดสญัญามาตรฐานการถ่ายโอนข้อมลูที่ ได้รับการรองรับหรือกระบวนการการรับรองอื่นๆร่วมกับการใช้ข้อผูกพนัที่มีผลผูกพนัและบงัคบัใช้โดยผ้รูับในแต่ละกรณี ASICS จะประเมินการถ่ายโอนและรับรองว่ามีการกาหนดมาตรการทางเทคนิคและการจดั การต่างๆ เพื่อมอบการป้องกันใน ระดบัที่เหมาะสม

ความปลอดภยั

ASICS ใช้มาตรการทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางองค์กรและการควบคุมที่ออกแบบเพื่อให้ข้อมลู ได้รับการค้มุ ครอง จากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับ อนุญาต การทาลายโดยไม่ได้ตงั้ ใจหรือโดยมิชอบ และการสญู หาย โปรดทราบว่าแม้เราจะพยายามอย่างหนัก แต่ไม่มี มาตรการด้านความปลอดภยั ไหนที่จะรับประกันความปลอดภยั ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้คุณยงั สามารถทาการ ปกป้องบญัชีและข้อมลูส่วนบุคคลของคุณได้ด้วยเช่นไม่ใช้รหสัผ่านซา้กันกับเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลือกรหสัผ่านที่เดาไม่ง่าย และรายงานการกระทาที่น่าสงสยั หรือการเข้าถึงบญั ชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บรักษาข้อมลู

ASICS จะเก็บรักษาข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จาเป็น เพื่อตอบสนองวตั ถุประสงค์ในการที่ข้อมลู ได้ถูกเก็บ รวบรวมและใช้ (ตัวอย่างเช่น ในเวลาที่เราจาเป็นต้องส่งจดหมายข่าวที่คุณสมคั รรับ เพื่อให้บริการลกู ค้า ตอบคาถาม หรือแก้ไข ปัญหาทางเทคนิคฯลฯ)เว้นแต่จาเป็นต้องเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลานานขนึ้สาหรับข้อผูกพนัทางกฎหมายของเราหรือเพื่อ ปกป้องการเรียกร้ องทางกฎหมาย

หากคุณได้สร้างบญั ชี OneASICS หรือบญั ชี ASICS อื่นกับเรา เราจะลบบญั ชีนนั้ และข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณตามคาขอ หรือ30วนัหลงัจากที่อยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งานเราจะพิจารณาบญัชีของคุณว่าอยู่ในสถานะ‘ไม่ได้ใช้งาน’เมื่อคุณไม่ได้ใช้ บญั ชี OneASICS หรือบญั ชี ASICS อื่นเป็นระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่บัญชีของคุณจะอยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งาน เราจะแจ้งให้คุณใช้ บญั ชี OneASICS หรือบญั ชี ASICS อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บญั ชีของคุณเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ได้ใช้งาน เมื่อเราปิดบญั ชีของคุณ ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออก ยกเว้นคุณใช้งานแอปพลิเคชัน RunKeeper ซึ่งช่วยให้ข้อมลู การฝึกฝนและการวิ่งของ คุณเก็บไว้ได้ต่ออีก4ปีหลงัจากที่บญั ชีของคุณเปลี่ยนสถานะเป็นไม่ได้ใช้งาน(เว้นแต่คุณจะยอมให้เราลบข้อมลูของคุณ เสียก่อน)นอกจากนี้หากเราจาเป็นต้องเก็บข้อมลูส่วนบุคคลของคุณบางประเภทเป็นระยะเวลาที่นานขนึ้เนื่องจากข้อกาหนด ทางกฎหมาย เราจะจดั เก็บข้อมลู ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่บงั คบั

สิทธิของคุณ

ภายใต้อานาจทางกฎหมาย คุณมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณต่อไปนี้สิทธิในการเข้าถึง สิทธิในการแก้ไข สิทธิในการลบ สิทธิในการจากัดการประมวลผลข้อมลู สิทธิในการคดั ค้านการจดั ทาโปรไฟล์ และสิทธิของคุณในการขอ โอนย้ายข้อมลูของตนไปยงับุคคลอื่นหากคุณต้องการใช้สิทธิเหล่านี้โปรดติดต่อบริษัทASICSซึ่งเป็นผ้รูับผิดชอบในการใช้งาน ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ ดูข้อมลู ภาพรวมรายละเอียดการติดต่อทงั้ หมดได้ ทน่ี ่ี

ในขอบเขตที่เราต้องอาศยั ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ คุณก็มีสิทธิที่จะคัดค้านการ ใช้งานดงั กล่าว (เว้นแต่เราจะสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่ต้องทาและชอบด้วยกฎหมายในการใช้งานข้อมลู ซึ่งอาจไปทบั ผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของคุณ หรือที่เราจาเป็นต้องประมวลผลข้อมลู เพื่อการสร้าง การใช้ หรือการป้องกันการ เรียกร้องทางกฎหมาย)

เราจะตอบสนองต่อคาขอของคุณต่อสิทธิความเป็นส่วนตวัที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บงัคบั สาหรับการคุ้มครองอื่นๆ ของคุณ เราอาจ (ขนึ้ อยู่กับประเภทของการร้องขอ) ต้องทาการตรวจสอบและระบุตวั ตนในการร้องขอก่อนดาเนินการตามคา ร้อง

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการรับสื่อทางการตลาดได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทาตามคาแนะนาที่ ปรากฏอยู่ในการสื่อสารทางการตลาดต่างๆคุณยงั สามารถควบคุมลกั ษณะที่ต้องการเหล่านไี้ด้ในส่วนการตงั้ค่าโปรไฟล์ของ คุณ

หากคุณประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณต่อASICSในการใช้ข้อมลูสขุภาพและข้อมลูตาแหน่งสถานที่ของคุณ คุณสามารถติดต่อไปยงั บริษัท ASICS ที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ (ดูข้อมลู ภาพรวมได้ ทน่ี ่ี)คุณยงัสามารถควบคุมลกั ษณะที่ต้องการเหล่านไี้ด้ในส่วนการตงั้ค่าโปรไฟล์ของคุณและ คาแนะนา

ในกรณีที่คุณมีคาถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถส่งอีเมลไปยงั บริษัท ASICS ที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ (ดูข้อมูลภาพรวมได้ ทน่ี ่ี) อีก ทางหนึ่งคือคุณอาจพิจารณายื่นคาร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมลู ที่ควบคุมดูแล

ผ้ใูช้ในเขตอานาจศาลบางเขตอาจมีสิทธิความเป็นส่วนตวัเพิ่มเติมที่แตกต่างออกไปซึ่งระบุไว้ภายใต้ส่วนการเบี่ยงเบนทาง ตาแหน่งสถานที่ข้างล่าง

การเบี่ยงเบนจากกฎเกณฑ์ปกติในท้องถิ่น

ในเขตอานาจศาลต่อไปนี้จะมีการบงั คบั ใช้กฎและสิทธิเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างจากกฎเกณฑ์ปกติกับสิ่งที่ได้ระบุไว้ในส่วน ‘สิทธิของคุณ’ ข้างต้น โปรดคลิกที่เขตอานาจศาลของคุณเพื่อดูว่ากฎที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง

ญี่ป่นุ
สหรัฐอเมริกา (แคลิฟอร์เนียและเนวาดา)
บราซิล
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
จีนแผ่นดินใหญ่
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
ไทย
มาเลเซีย
แอฟริกาใต้เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรามีลิงก์ไปยงั เว็บไซต์ของ บุคคลที่สาม หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้คุณจะออกจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชนั ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา แม้ว่าเว็บไซต์ของ บุคคลที่สามเหล่านีจ้ ะได้รับการคดั เลือกด้วยความระมัดระวงั แต่ ASICS ก็ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของ คุณโดยองค์กรเหล่านไี้ด้สาหรับข้อมลู เพิ่มเติมโปรดอ่านคาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตวั ของเว็บไซต์ที่คุณกาลงั เยี่ยมชม (หากมีคาประกาศอยู่)

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนเี้ป็นครัง้คราวโดยการประกาศนโยบายฉบบัปรับปรุงแล้วบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชนั ของเราเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเหมาะสมบนเว็บไซต์ของเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูใดๆ“วนัที่มีผลบงัคบัใช้”ที่ ด้านบนของนโยบายนี้บ่งชีว้ ่าการเปลี่ยนแปลงดงั กล่าวจะมีผลเมื่อใด เราขอแนะนาให้คุณเข้าเยี่ยมชมบ่อยๆ เพื่อรับทราบ ข้อมลู ว่าเรานาข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ค้มุ ครองข้อมลู - ติดต่อและสอบถาม

หากคุณมีคาถามใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณหรือนโยบายนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครอง ข้อมลู ของ ASICS หรือบริษัท ASICS ที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ ดูข้อมลู ภาพรวมรายละเอียดการติดต่อ ทงั้ หมดได้ ทน่ี ่ี

ข้อมลู ภาพรวมของบริษัท ASICS ที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคล

ข้อมลู ภาพรวมของบริษัท ASICS ที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมลู ส่วนบุคคล

ขนึ้อยู่กับบริการที่คุณใช้ผลิตภณัฑ์ที่คุณซอื้และที่ที่คุณอาศยัอยู่บริษัทASICSดงัต่อไปนมี้ีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ

คลิก ทน่ี ่ี เพื่อติดต่อบริษัท ASICS ดงั ต่อไปนี ้

สากล

ASICS RUNKEEPER และ ASICS Studio

เมื่อคุณใช้/ซอื้บริการและผลิตภณัฑ์ต่อไปน:ี้แอปพลิเคชนั ASICSRunkeeperแอปพลิเคชนั ASICSStudioแอปพลิเค ชนั บริษัท ASICS Runner App, Inc. จะถือเป็นผ้รู ับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ:

รายละเอียดการติดต่อของ ASICS Runner App, Inc. คือ:

ASICS Runner App, Inc.

125 Summer St., Fl. 2, Boston,

MA 02111 U.S.A.

สาหรับผ้ทู ี่พานักอาศัยในสหภาพยุโรป ASICS Europe B.V. จะทาหน้าที่เป็นตวั แทนตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 GDPR สาหรับ ASICS Runner App, Inc. สาหรับผ้ทู ี่พานักอาศยั ในสหราชอาณาจักร ASICS UK Limited จะทาหน้าที่เป็นตวั แทน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 GDPR สาหรับ ASICS Runner App, Inc. สาหรับรายละเอียดช่องทางการติดต่อ (และจากเจ้าหน้าที่ ค้มุ ครองข้อมลู ด้วย)โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

บริการระดบัสากลที่มอบให้โดยบริษัทASICS

เมื่อคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอให้โดย ASICS Corporation (เช่น ASICS FOOT ID, ASICS STEPNOTE) หรือในกรณีที่ คุณมีส่วนร่วมในการแข่งขนั หรือกิจกรรมระดบั สากลที่ ASICS เป็นผ้สู นับสนุน (เช่น ASICS World Ekiden, ASICS global sweepstakes)หรือโครงการวิจยัโดยสถาบนัวิทยาศาสตร์การกีฬาASICSบริษัทASICSCorporationจะเป็นผ้รูับผิดชอบ ในการรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS Corporation คือ:

ASICS Corporation

7-1-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku

Kobe 650-8555 Japan

สาหรับผ้อู ยู่อาศยั ในสหภาพยุโรป ASICS Europe B.V. จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 GDPR สาหรับ ASICS Corporation สาหรับผ้อู ยู่อาศัยใน ASICS UK Limited จะทาหน้าที่เป็นตวั แทนตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 UK GDPR สาหรับ ASICS Corporation สาหรับรายละเอียดการติดต่อ (และจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลู ด้วย) โปรดดูรายละเอียด ด้านล่าง

ญี่ปุ่น

ผลิตภณั ฑ์และการบริการของ ASICS

หากคุณซอื้ผลิตภณัฑ์ASICSจากร้านของเราที่ประเทศญี่ป่นุหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดยASICSJapan CorporationบริษัทASICSJapanCorporationจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณรายละเอียด การติดต่อของ ASICS Japan Corporation คือ:

ASICS Japan Corporation

3-1-18, Shinsuna, Koto-ku

Tokyo 136-8585 Japan

ASICS SPORTS COMPLEX TOKYO BAY

หากคุณได้เข้าไปยงั อาคาร ASICS Sports Complex Tokyo Bay และ/หรือ ใช้แอปพลิเคชนั ASICS Sports Complex บริษัท SICS Sports Complex Corporation จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการ ติดต่อของ ASICS Sport Complex Corporation คือ:

ASICS Sports Complex Corporation

3-1-18, Shinsuna, Koto-ku

Tokyo 136-8585 Japan

UNOHA

หากคุณซอื้ผลิตภณัฑ์UNOHAจากร้านของเราที่ประเทศญี่ป่นุหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดยUNOHAบริษัท ASICSCorporationจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณรายละเอียดการติดต่อของASICS Corporation คือ:

ASICS Corporation

7-1-1, Minatojima-Nakamachi, Chuo-ku

Kobe 650-8555 Japan

ยุโรป สหราชอาณาจกั ร แอฟริกา และตะวนั ออกกลาง

ผลิตภณั ฑ์และการบริการของ ASICS

นอกจากบริการ ASICS global แล้ว หากคุณได้ซอื้ ผลิตภณั ฑ์ของ ASICS ในร้านของเราในภูมิภาคนี้หรือหากคุณใช้หนึ่ง ในบริการของ ASICS Europe B.V. ทาง ASICS Europe B.V. จะใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของASICSและเป็นผ้รูับผิดชอบในการใช้งานดงักล่าว

รายละเอียดการติดต่อ:

ASICS Europe B.V.

Taurusavenue 165

2132 LS Hoofddorp, the Netherlands

เจ้าหน้าที่ค้มุ ครองข้อมลู ของ ASICS Europe B.V สามารถติดต่อได้ ทน่ี ่ี 

สาหรับผ้ทู ี่พานักอาศัยในสหราชอาณาจกั รASICS UK Limited จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 GDPR สาหรับ ASICS Europe B.V. สาหรับรายละเอียดการติดต่อ (และจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลู ด้วย) โปรดดูรายละเอียด ด้านล่าง

สาหรับผ้อูยู่อาศยัในประเทศต่อไปนี้บริษัทASICSในท้องถิ่นนนั้ๆจะถือเป็นผ้รูับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ

เยอรมนี: ASICS Deutschland GmbH

Hansemannstrasse 67,

41468 Neuss, GERMANY

ฝรั่งเศส: ASICS France s.a.s.

1310 avenue des Platanes

CS 55000 34974 Lattes Cedex FRANCE

อิตาลี: ASICS Italia S.r.l.

Via Fratelli Ceirano 3a

Madonna dell’Olmo 12100 Cuneo ITALY

ออสเตรีย: ASICS Austria GmbH

MoosfeldstraBe 15101

Bergheim bei Salzburg AUSTRIA

สาธารณรัฐเช็ก: ASICS Austria GmbH

Fashion Arena Outlet Center - j.94 Zemanhofova 440,

10800 Praha 10 CZECH REPUBLIC

โปแลนด์: ASICS Polska Sp.zo.o.

Bitwy Warszawskiej 1920 r.7b

02-366 Warszawa POLAND

สเปน: ASICS Iberia S.L.

Calle Doctor Ferrán número 25

08034 Barcelona SPAIN

นอร์เวย์: ASICS Norge AS

Luhrtoppen 2 1470

Lørenskog NORWAY

สวีเดน: ASICS Sverige AB

Humlegardsgatan 22

Stockholm SWEDEN

เดนมาร์ก: ASICS Denmark A/S

Robert Jacobsens Vej 66-2

2300 København DENMARK

สหราชอาณาจกั ร: ASICS UK Limited

Clearwater 3, Lingley Mere Business Park,

Lingley Green Avenue
Warrington WA5 3UZ UNITED KINGDOM

ไอร์แลนด์: ASICS UK Limited

Kildare Village, Unit 11 Nurney Road

Kildare Town Co. Kildare IRELAND

โปรตุเกส: ASICS Portugal

Ed.Art’s, Pq.Nações-Pas., Cantábrico, Av D.João II, Lt.1.18/D5

1928 – 026 Lisbao PORTUGAL

รัสเซีย: ASICS RUSSIA

Olympiysky prospect, 14, 13 floor

Moscow, 129090 RUSSIA

แอฟริกาใต้: ASICS South Africa (Pty) Ltd.

Old Warehouse Building Black River Park South Fir Street Observatory

Cape Town, SOUTH AFRICA

ตะวนัออกกลาง:ASICSMiddleEastTradingLLC

Design District (D3) Building 5, Unit B307

Dubai United Arab Emirates

HAGLOFS PRODUCTS AND SERVICES

หากคุณได้ซือ้ ผลิตภณั ฑ์ของ Haglöfs ในร้านของเราในภูมิภาคนี้หรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการของ Haglöfs AB, ทาง Haglöfs AB จะใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตวั ของ ASICS และเป็น ผ้รูับผิดชอบในการใช้งานดงักล่าว

รายละเอียดการติดต่อของ Haglöfs คือ:

Haglöfs AB

Henry Bergstens väg 3, Hus B SE-176 69 Järfälla, Sweden

สาหรับผ้อูยู่อาศยัในประเทศต่อไปนี้บริษัทHaglöfsในท้องถิ่นนนั้ๆจะถือเป็นผ้รูับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ

สหราชอาณาจกั ร: Haglöfs UK

River Mill, Staveley Mill Yard ,

Staveley, Cumbria, LA8 9LR, UK

สวีเดน: Nordic Outdoor Group AB

Box 520, SE-77427

Avesta, SWEDEN

นอร์เวย์: Haglöfs AS

O.H Bangsvei 51,

1363 Høvik, Norway

เดนมาร์ก: Haglöfs A/S

Langhøjvej 1 C, True

8381 Tilst, Denmark

เยอรมนี: Haglöfs Deutschland GmbH

Albert-Einstein-Str. 6,

87437 Kempten, Germany

ฟินแลนด์: Haglöfs Oy

Vantaankoskentie 14,

01670 Vantaa, Finland

สหรัฐอเมริกา

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS America Corporation บริษัท ASICS America Corporation จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS America Corporation คือ:

ASICS America Corporation

7755 Irvine Center Drive, Suite 400

Irvine, California 92618

แคนาดา

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศแคนาดาหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Canada Corporation บริษัท ASICS Canada Corporation จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด การติดต่อของ ASICS Canada Corporation คือ:

ASICS Canada Corporation

5015 Spectrum Way, Unit 401

Mississauga, ON, L4W 0E4

เม็กซิโก

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศเม็กซิโกหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Sports Mexico, S.A. de C.V บริษัท ASICS Sports Mexico, S.A. de C.V จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของ คุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS Sports Mexico, S.A. de C.V. คือ:

ASICS Sports Mexico, S.A. de C.V.

Av. Prolongacion Paseo de la Reforma No. 1236

Colonia Santa Fe, 05348, Mexico, D.F

บราซิล

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศบราซิลหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Brasil Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos Ltda บริษัท ASICS Brasil Distribuição e Comércio de Artigos EsportivosLtdaจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณรายละเอียดการติดต่อของAsicsBrasil Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos Ltda. คือ:

ASICS Brasil Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos Ltda.

Avenida das Nações Unidas, no 14.261, 15° andar, ALA A, Edifício W TORRE, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, São Paulo/SP. Brazil.

E-mail: privacidade.br@asics.com

โทรศพัท์:08007227427/5056-8450

ชิลี

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศชิลีหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Chile Spa บริษัท ASICS Chile Spa จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS Chile Spa คือ:

ASICS Chile Spa

Alcantara No 1303 Las Condes district, Santiago, Chile.

E-mail: privacidade.br@asics.com

โคลอมเบีย

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศโคลอมเบียหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Colombia S.A.S. ASICS Colombia S.A.S. จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการ ติดต่อของ ASICS Colombia S.A.S. คือ:

ASICS Colombia S.A.S.

Edificio Torres Unidas II Carrera 9#113-52 Oficinas 1203/1204. Bogota, Colombia.

E-mail: privacidade.br@asics.com

ออสเตรเลีย

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศออสเตรเลียหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Oceania Pty Ltd ผ่านทาง asics.com, onitsukatiger.com บริษัท ASICS Oceania Pty Ltd จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวม และใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS Oceania Pty Ltd คือ:

ASICS Oceania Pty Ltd (ABN 59 003 091 389)

6 Darling Street

Marsden Park, NSW 2765, Australia

จีน

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศจีนหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS China Trading Co., Ltd. บริษัท ASICS China Trading Co., Ltd. จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS China Trading Co., Ltd. คือ:

ASICS China Trading Co., Ltd.

21F,Tower2, Shanghai Arch, No.533, Loushanguan Road,

Changning District, Shanghai, China, 200051

ฮ่องกง

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศฮ่องกงหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS HongKongLimitedบริษัทASICSHongKongLimitedจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS HongKong Limited คือ:

ASICS HongKong Limited

Unit 706-7, 7/F, Tower A, Manulife Financial Centre, No. 223-231 Wai Yip Street,

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

ไต้หวนั

หากคุณซอื้ผลิตภณัฑ์ASICSจากร้านของเราที่ประเทศไต้หวนัหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดยASICSTaiwan CorporationบริษัทASICSTaiwanCorporationจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณรายละเอียด การติดต่อของ ASICS Taiwan Corporation คือ:

ASICS Taiwan Corporation

14F., No 88, SEC.2, Jhongsiao E. Rd.

Jhongjheng Dist.,Taipei, 10050, Taiwan, R.O.C.

เกาหลีใต้

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศเกาหลีใต้หรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Korea Corporation บริษัท ASICS Korea Corporation จะเป็นผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียด การติดต่อของ ASICS Korea Corporation คือ:

ASICS Korea Corporation

15F, Samhwa Tower, 16 Euljl-ro 5-gll. Jung-gu, Seoul 04539,

the Republic of Korea

สิงคโปร์

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศสิงคโปร์หรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Asia PTE. LTD, ASICS Asia PTE. LTD จะถือเป็นผ้รู ับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการ ติดต่อของ ASICS Asia PTE. LTD คือ:

ASICS Asia PTE. LTD.

One Raffles Place #24-00

Singapore 048616

Shruti Singh คือเจ้าหน้าที่ค้มุ ครองข้อมลู ของ ASICS Asia PTE. LTD.

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ค้มุ ครองข้อมลู คือ: dataprotection-asia@asics.com

One Raffles Place #24-00 Singapore 048616

เจ้าหน้าที่ค้มุ ครองข้อมลู ของ ASICS Asia PTE. LTD. สามารถติดต่อได้ที่ ทน่ี ่ี [ลิงก์ไปยงั DSAR]

ไทย

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศไทยหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดยบริษัท เอสิกส์ ประเทศไทยจากัดบริษัทเอสิกส์ประเทศไทยจากัดจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรายละเอียด การติดต่อของบริษัท เอสิกส์ ประเทศไทย จากัดคือ:

บริษัท เอสิกส์ ประเทศไทย จากัด

11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชนั้ 14 ห้อง 01 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

รายละเอียดการติดต่อของเจา้ หน้าที่คุม้ ครองขอ้ มลู : dataprotection-asia@asics.com

สามารถติดต่อเจา้หน้าที่คุม้ครองขอ้มูลบริษทั ASICS Thailand Co., Ltd. ไดท้ี่customers-th@asics.com.

มาเลเซีย

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศมาเลเซียหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS Malaysia Sdn. Bhd., ASICS Malaysia Sdn. Bhd. จะถือเป็นผ้รู ับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของ คุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS Malaysia Sdn. Bhd. คือ:

ASICS Malaysia Sdn. Bhd.

Level 23B, Axiata Tower 9, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur, Malaysia

เวียดนาม

หากคุณซอื้ ผลิตภณั ฑ์ ASICS จากร้านของเราที่ประเทศเวียดนามหรือหากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS VietnamLLCบริษัทASICSVietnamLLCจะเป็นผ้รูับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลูส่วนบุคคลของคุณรายละเอียดการ ติดต่อของ ASICS Vietnam LLC คือ:

ASICS Vietnam LLC

Saigon Centre, Lot L2-26-29, 67 Le Loi, Ben Nghe Ward,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

อินเดีย

หากคุณใช้หนึ่งในบริการที่เสนอโดย ASICS India Private Limited บริษัท ASICS India Private Limited จะเป็น ผ้รู ับผิดชอบรวบรวมและใช้ข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดการติดต่อของ ASICS India Private Limited คือ:

ASICS India Private Limited

6th Floor, Two Horizon Centre, Sector 43, DLF Phase V, Golf Course Road,

Gurgaon, Haryana 122002 India

LOCAL DEVIATION

In addition to and deviation from the ASICS Privacy Policy, the following applies:

SPECIAL INFORMATION FOR JAPAN USERS

お客様情報の共有

株式会社アシックス、アシックスジャパン株式会社およびアシックス・スポーツコンプレッ クス株式会社(以下、合わせて「当社」といいます)は、当社間およびその他のアシックスグ ループ会社との間において、本ポリシーの「個人情報の利用目的」に記載の利用目的達成のた めに、「取得する個人情報」に記載のお客様の個人情報を共同利用いたします。この場合、株式会社アシ ックスがお客様の個人情報の管理について責任を負います。

共同利用者であるアシックスグループ会社の情報(所在地等)はこちらをご覧くだ さい。

お客様の個人情報の開示等の請求について

当社が保有するお客様情報に関して、開示等(以下1~6)を希望される場合には、お申し 出いただいた方がご本人であることを確認した上で、個人情報の保護に関する法律に従い、合 理的な期間および範囲で開示等の求めに応じます。

但し、お客様が開示を求められる個人情報を特定できない場合は、開示をお断りすることが あります。

但し、情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、不本意ながらご要望にそった サービスの提供ができなくなることがありますので、ご了承ください。なお、利用停止または 消去のお申し出が、法令上の要件を満たさない場合には、当社はお客様のお申し出をお断りす る場合があります。

上記の請求および本ポリシーに関するご質問、その他お問合せについては、こちらへ ご連絡ください。
アシックスジャパン株式会社の個人情報の取扱いについて

本ポリシーのほか、アシックスジャパン株式会社の個人情報の取り扱い、個人情報管理責任 者、個人情報の開示請求等についてはこちらをご参照ください。

SPECIAL INFORMATION FOR U.S. USERS

In the United States personal information is collected and processed by ASICS America Corporation and/or ASICS Runner App, Inc.

Your California Privacy Rights

Californians have additional rights explained here.

Your Nevada Privacy Rights

Although we do not “sell” “covered information” of Nevada “consumers” as those terms are defined by Chapter 603A of the Nevada Revised Statutes, you may contact us at nevadaprivacy@asics.com and register an e-mail contact address for us to provide you notice in the event we should do so in the future, at which point you will have an opportunity to be verified and exercise your opt-out rights under that law. Contact us in the same manner to update your contact email for notices. Changing your email address elsewhere (e.g., information requests, account information, etc.) will not update your Nevada notice contact information. It is your responsibility to keep your notice contact information current.

SPECIAL INFORMATION FOR BRAZILIAN USERS

In Brazil, personal information is collected and processed by ASICS Brasil Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos Ltda. in accordance with ASICS Brazil Privacy Policy available at: https://www.asics.com.br/politica-de-privacidade. In case of any doubt, please contact our Data Privacy Officer by e-mail at privacidade.br@asics.com, phone +55 11 5056-8450 or by this link.

SPECIAL INFORMATION FOR AUSTRALIAN USERS

INTERNATIONAL TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA

You agree that we may transfer and process any of your personal data and personal information as described in the “International Transfers of Your Personal Data” section of this Policy. We may transfer and process this data in countries including Japan and the United States of America.

ANONYMITY

We provide the option for individuals to not identify themselves, or of using a pseudonym when dealing with us, for example, if you seek general information about our products or Services. We do not provide this option in circumstances where it is impracticable to do so.

In some circumstances, if you choose not to provide all or some of the personal information requested by us, then we may not be able to provide you with the requested products and/or Services.

APPLICABLE LAW

You agree that all claims and disputes concerning any of your personal information collected by ASICS Oceania Pty Ltd will remain subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of New South Wales, Australia.

SPECIAL INFORMATION FOR NEW ZEALAND USERS

INTERNATIONAL TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA

You agree that we may transfer and process any of your personal data and personal information as described in the “International Transfers of Your Personal Data” section of this Policy.

In New Zealand your personal data and personal information may also be collected and processed in Australia by ASICS Oceania Pty Ltd. This may take place when you use any of our Services.

IF YOU CHOOSE NOT TO PROVIDE PERSONAL INFORMATION

In some circumstances, if you choose not to provide all or some of the personal information requested by us, then we may not be able to provide you with the requested products and/or Services.

APPLICABLE LAW

You agree that all claims and disputes concerning any of your personal information collected by ASICS Oceania Pty Ltd will remain subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of New South Wales, Australia.

SPECIAL INFORMATION FOR CHINA MAINLAND USERS

针对中国大陆用户的特别提示

In China mainland, personal information is collected and processed by ASICS (China) Trading Co.,Ltd (“ASICS”) in accordance with any applicable data protection laws and regulation including China Personal Information Protection Law. In case of any doubt, please contact by e-mail cs.acn@asics.com, phone 400-821-0893.

在中国大陆,亚瑟士(中国)商贸有限公司将根据包括《个人信息保护法》在内的适用的数据 保护法律和法规,收集和处理您的个人信息。如有任何疑问,请联系:邮箱cs.acn@asics.com,电 话400-821-0893。

DATA RETENTION

数据存储

ASICS retains your personal data for as long as is necessary to fulfil the purposes set out in this Policy, unless there is a mandatory retention requirement by law.

After the retention period has expired, we will delete or anonymize your personal data in accordance with applicable laws.

亚瑟士只会在达成本政策所述目的所需的期限内保留您的个人信息,除非法律有强制的存储要 求。

在超出存储期间后,我们会根据适用法律删除或匿名化处理您的个人信息。

CHANGES TO THE POLICY
政策更新

ASICS will obtain your consent to any material changes to this Policy if and where required by applicable data protection laws.

如适用的数据保护法律有所要求,亚瑟士将会获取您对于重大变更的同意。

INTERNATIONAL TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA
个人信息跨境传输

ASICS will take necessary data management action as required by applicable laws and regulations before transferring your personal data outside China mainland.

将您的个人信息传输至中国大陆区域外前,亚瑟士将根据适用法律和法规的要求采取必要的数 据管理措施。

SEPARATE CONSENT
单独同意

ASICS will seek your separate consent for the processing of sensitive personal information or any other personal information for which separate consent is required by applicable law, depending on your actual use.

在处理个人敏感信息或其他任何依适用法律需要单独获取同意的情况下,亚瑟士将会根据您实 际使用情况单独征求您的同意。

SPECIAL INFORMATION FOR SOUTH KOREA USERS

In addition to this Policy, in South Korea, personal information is collected and processed by ASICS Korea Corporation in accordance with ASICS Korea Privacy Policy available at https://www.asics.co.kr/service/privacy.

대한민국 사용자를 위한 특별 정보

본 정책 이외에도 대한민국에서는 (주)아식스코리아가 (주)아식스코리아의 개인정보처리방침에 따라 개인정보를 수집 및 처리하고 있으며, 해당자료는 다음 주소에서 확인 가능합니다 https://asics.co.kr/service/privacy.

SPECIAL INFORMATION FOR SINGAPORE USERS

YOUR CONSENT

SPECIAL INFORMATION FOR THAILAND USERS

โปรดทราบว่าโดยการยอมรับนโยบายนี้คุณยินยอมให้เราถ่ายโอนและประมวลผลข้อมลู ส่วนบุคคลและข้อมลู ส่วนบุคคล ของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วน"การถ่ายโอนข้อมลู ส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ"ของนโยบายนี้

Please note that, by agreeing to this Policy, you are consenting to ASICS collecting, using and disclosing your personal data for all the relevant purposes set out in the “How Do We Use Your Personal Data” section of this Policy. You also consent that we may transfer and process any of your personal data and personal information as described in the “International Transfers of Your Personal Data” section of this Policy.

คุณมีสิทธิที่จะ (i) เพิกถอนความยินยอมของคุณในการใช้หรือเปิดเผยข้อมลู ส่วนบุคคลใด ๆ (ii) คดั ค้านการรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลใดๆ(iii)ขอระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลใดๆข้อมลู(iv)ร้องขอการเข้าถึงหรือ บทบญั ญัติ การแก้ไข การปรับปรุง หรือการลบข้อมลู ส่วนบุคคลใดๆ และ (v) ยื่นคาร้องเกี่ยวกับการละเมิดหรือการไม่ปฏิบตั ิ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวโดย ASICS หากคุณต้องการทาเช่นนนั ้ ในเวลาใด โปรดส่งคาขอของคุณ here.ในบางสถานการณ์รวมถึงเมื่อกฎหมายที่บงัคบัใช้กาหนดเราจะ ปฏิบตั ิตามคาขอของคุณ ก่อนที่เราจะสามารถให้ข้อมลู หรือแก้ไขความไม่ถูกต้องใดๆ แก่คุณได้ เราอาจขอให้คุณยืนยนั ตวั ตน ของคุณและ/หรือให้รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราตอบสนองต่อคาขอของคุณ

SPECIAL INFORMATION FOR MALAYSIAN USERS

IF YOU ARE UNDER 18 YEARS OF AGE

If you are under 18 years of age, please get the consent of your parent or legal guardian before you give us any personal data about yourself. Your parent or guardian should contact us here and provide us with their name, e-mail address and any other identifying information that we may request. If you are under 18 years of age, do not contact us or provide us with any personal data until after your parent or guardian has sent us an e-mail consenting to your contact and provision of such information.

LANGUAGE OF THIS POLICY

In accordance with Section 7(3) of the Malaysian Personal Data Protection Act 2010 (PDPA), this Policy is issued in both English and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistencies or discrepancies between the English version and the Bahasa Malaysia version, the English version shall prevail.

INTERNATIONAL TRANSFERS OF PERSONAL DATA

Please note that, by agreeing to this Policy, you consent that we may transfer and process any of your personal data and personal information as described in the “International Transfers of Your Personal Data” section of this Policy.

SPECIAL INFORMATION FOR SOUTH AFRICAN USERS

Reference to personal data or personal information in the ASICS privacy policy shall mean personal information as defined in the Protection of Personal Information Act, 2013 (“POPIA”) insofar as the processing activities and data subjects fall within the ambit of POPIA. Personal data accordingly includes the personal information of an identifiable, living, natural person and where applicable, an existing juristic person (company).

Reference to data controllers in the ASICS privacy policy shall include responsible parties as defined in POPIA.
Reference to data processors in the ASICS privacy policy shall include operators as defined in POPIA.

PERSONAL DATA WE COLLECT

Save for personal data that we are required or permitted by law to collect, all personal data provided by you is provided voluntarily. However, if you do not provide the personal data requested by us, or you revoke consent previously provided, we may not be able to effectively manage our relationship with you and provide products and/or the Services to you.

SPECIAL CATEGORIES OF PERSONAL DATA

Reference to special categories of personal data includes Special Personal information as defined in POPIA (i.e. religious or philosophical beliefs, race or ethnic origin, trade union membership, political persuasion, health or sex life, biometric information, and criminal behaviour to the extent that such information relates to the alleged commission by a data subject of any offence or any proceedings in respect of any offence allegedly committed by a data subject or the disposal of such proceedings.)

We will only use health data you voluntarily provide us and such only with your prior consent or under your direction to do so and only for the purposes set out in this Privacy Policy. You may refuse or revoke your consent at any time, as set out below (see 'Your Rights') but should you not provide the data or revoke your consent then we may not be able to manage our relationship with you and provide products and/or the Services to you.

WHAT WE DO WITH YOUR INFORMATION

• Use of information based on your consent

We may process your personal data on the basis of your specific, informed and voluntary consent.

We may also use the Special Personal Information referred to above (i.e. health data ) for the purposes set out in this ASICS privacy policy but we will only do so after we have received your consent thereto.

You can withdraw your consent at any time but this may affect the way in which we manage our relationship with you and may have an impact on the products and Services that we can provide.

IF YOU ARE UNDER 18 YEARS OF AGE

Our online Services are not directed to children under 18 years of age. If you believe we have collected information about a child under the age of 18, please contact us (see 'Information Officer - Contact and Queries' below) so that we may take appropriate steps to delete such information.

If you are under 18 years of age, please get the consent of your parent or legal guardian or another competent person before you give us any personal data about yourself. Your parent or guardian or another competent person should contact us here and provide us with their name, e-mail address and any other identifying information that we may request. ASICS needs this information in order to verify that they have provided the necessary consent. We may follow up by phone or other means in some circumstances. If you are under 18 years of age, do not contact us or provide us with any personal data until after your parent or guardian or another competent person has sent us an e-mail consenting to your contact and provision of such information.

INTERNATIONAL TRANSFERS OF YOUR PERSONAL DATA

Where required by POPIA or other applicable laws, ASICS will ensure that recipients of your personal data are subject to a binding agreement which provides an adequate level of protection for the processing of your personal data similar to that of POPIA. We will also obtain the necessary regulatory approvals where such transfers require regulatory approval in terms of applicable data protection laws.

DATA RETENTION

We may retain your personal data for a longer period than the period required to satisfy the purpose for which your personal data was collected and processed or which is necessary for our legal obligations or to defend a legal claim if such retention period is required or authorized in terms of applicable laws, is required by a contract between ASICS and you, or on the basis of your consent. ASICS may also retain personal data for historical, statistical or research purposes provided there are appropriate safeguards against the personal data being used for any other purpose.

YOUR RIGHTS

Subject to applicable laws, you have the following rights concerning your personal data: the right to request access to your personal data; the right to request the correction, destruction or deletion of your personal data; the right to object on reasonable grounds to the processing of your personal data where the processing is on the basis that it protects your legitimate interests or is on the basis that it is necessary for pursuing the legitimate interests of ASICS or a third party to whom the personal data is supplied; the right to object to the processing of your data for the purposes of direct marketing; the right not to be subject to a decision which is based solely on the basis of automated processing of your personal data; the right to submit a compliant to the Information Regulator in South Africa; and the right to institute civil proceedings.

In case you may have a question or complaint about how we process your personal data, you can send an email to the ASICS company responsible for processing your personal data (an overview can be found here). Alternatively, you may consider lodging a complaint with the Information Regulator.

The Information Regulator's contact details are as follows:
The Information Regulator (South Africa)
JD House
27 Stiemens Street
Braamfontein
Johannesburg
2001
email: inforeg@justice.gov.za / complaints.IR@justice.gov.za.

DATA PROTECTION OFFICER - CONTACT AND QUERIES

If you have any questions regarding the processing of your personal data or this privacy policy, please contact the ASICS Information Officer, or the ASICS company responsible for using your personal data. The details of ASICS in South Africa are as follows:

Asics South Africa Proprietary Limited

Address: Old Warehouse Building, Black River Park South, Fir Street, Observatory ERF 163099, Cape Town, Western Cape, 7925
Tel: 021 300 7710
Postal Address: Old Warehouse Building, Black River Park South, Fir Street, Observatory ERF 163099, Cape Town, Western Cape, 7925

Details of Information Officer in South Africa: Nicholas Bingham
https://www.asics.com/privacy/ or use Privacy-aeb@asics.com